Warunki

korzystania z internetowego serwisu pogodowego Meteomax

 

 

  1. Korzystanie z serwisu pogodowego Meteomax jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z serwisu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Wszelkie prawa do serwisu internetowego Meteomax („Serwis”), w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Cumulus Wojciech Majik z siedzibą we Wrocławiu 53-015, al. Karkonoska 8 (dalej zwanym „Cumulus”), a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszymi warunkami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Prawem autorskim.
  3. Wszelkie dane i informacje zawarte w Serwisie są prognozą i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i reklamowych. Korzystający z Serwisu (dalej zwany „Użytkownikiem”) przyjmuje do wiadomości, że Cumulus nie ponosi i nie będzie ponosił w przyszłości jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem przez Użytkownika publikowanych w Serwisie prognoz, w szczególności związanej z jakimikolwiek podjętymi przez Użytkownika działaniami lub zaniechaniami w związku z publikowanymi w Serwisie prognozami.
  4. Wszelkie dane i informacje zamieszczone w Serwisie są chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz stanowią własność Cumulus.
  5. Zabronione jest kopiowanie, redystrybuowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w celach komercyjnych lub w inny sposób w całości lub w części danych zawartych w Serwisie, z zastrzeżeniem pkt. 6.
  6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w celach komercyjnych lub w inny sposób w całości lub w części danych i informacji zawartych w Serwisie dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Cumulus w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz w granicach zawartej odrębnie Umowy licencyjnej.
  7. Serwis może zawierać linki do różnych stron internetowych, które są administrowane przez osoby trzecie, nad którymi Cumulus nie ma kontroli. Z tego względu Cumulus nie składa żadnych deklaracji - nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności - w odniesieniu do treści, produktów czy usług dostępnych za pośrednictwem takich stron internetowych czy działalności takich osób trzecich. Wszelkie transakcje z reklamodawcami i dostawcami, z którymi skontaktował się Użytkownik Serwisu realizowane są całkowicie na własne ryzyko Użytkownika.
  8. Cumulus zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w działalności Serwisu lub jego części i zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych i nie trwały dłużej niż będzie to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  9. Cumulus ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie.